ODDAJA BIVALNIH ENOT/POSTELJ
POGOSTA VPRAŠANJA

Pomoč zainteresiranim najemnikom - pogosta vprašanja in odgovori

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate najpogostejša vprašanja in odgovore glede razpisa. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, nas lahko tudi poklicete ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Odgovori in informacije v tem gradivu so izključno splošnega značaja in se kot taki ne nanašajo na konkretne okoliščine katerekoli fizične osebe, dejanskega stanja ali konkretne nepremičnine ter niso nujno celoviti ali posodobljeni zato zanje sklad ne prevzema odgovornosti. Odgovori in informacije prav tako ne štejejo kot strokovni ali pravni nasveti in se nanje ni mogoče sklicevati v upravnih in sodnih postopkih. Skladova kazenska in civilna odgovornost za morebitne napake v odgovorih in informacijah je popolnoma izključena in sklad ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko bralcu oziroma uporabniku nastale zaradi uporabe podanih odgovorov in informacij. Sklad lahko podane odgovore, informacije in pravno obvestilo kadarkoli spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Do najema postelje so v okviru tega javnega razpisa za oddajo postelj - Skupnost za mlade Gerbičeva upravičeni mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic Evropske unije z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, stari od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta, ki ustrezno izkažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma nimajo zadovoljivo rešenega tega vprašanja ter so popolno poslovno sposobne fizične osebe. Za polnoletno osebo se šteje oseba, ki je do dneva oddaje prijave na ta razpis dopolnila 18 let. Za osebo staro do 29. leta se šteje oseba, ki do dneva oddaje prijave na ta razpis še ni dopolnila 29 let. Nepolnoletne osebe se ne morejo prijaviti za najem. Kot dokazilo, da prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje oziroma da tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, morajo prosilci o tem k prijavi priložiti svojo izjavo, ki mora biti nepogojna in je podana pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije.

V objektu je 109 bivalnih enot s skupno 171 posteljami. Vse bivalne enote za 1 osebo so že oddane, z izjemo bivalnih enot, ki so namenjene gibalno oviranim osebam. Proste pa so še bivalne enote za dve ali tri osebe.

Razpis vsebuje tri prednostne kategorije:

  1. Ranljive mlade osebe – mladostniki in mlade odrasle osebe, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta starosti, kar pomeni, da so bolj izpostavljeni tveganjem kot njihovi vrstniki (zdravstvene težave, pomanjkanje, izkoriščanje, zloraba, zanemarjanje, nasilje v družini, prostorska stiska….) ter lahko listinsko dokažejo to prednost (zdravniško potrdilo, mnenje CSD - potrdilo o razvezi staršev, odločbo o denarni pomoči, potrdilo o nasilju v družini, dogovor o reševanju socialne problematike).

Znotraj te kategorije imajo prednost tisti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oz. tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Kot dokazilo, da prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje oziroma da tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, morajo prosilci o tem k prijavi priložiti svojo izjavo, ki mora biti nepogojna in je podana pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije.

  1. Mlade osebe, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje -  mladostniki in mlade odrasle osebe, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta starosti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oz. tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Kot dokazilo, da prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje oziroma da tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, morajo prosilci o tem k prijavi priložiti svojo izjavo, ki mora biti nepogojna in je podana pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Znotraj te kategorije so prosilci razvrščeni v starostne skupine. Prednost znotraj posameznih starostnih skupin imajo prosilci, ki ne presegajo navedene meje vključno navedenega zneska povprečnega letnega obdavčenega dohodka, prednost pred prosilci iz te kategorije, ki presegajo mejo obdavčenega dohodka, kot je določeno v tabeli:

Prednost

Starost

Prosilci rojeni *

Meja povprečnega letnega obdavčenega dohodka

1.

27-29

od 1.1.1992 do 31.12.1994

do 12.300 eur

2.

24-26

od 1.1.1995 do 31.12.1997

do 7.400 eur

3.

18-23

od 1.1.1998 do 31.12.2003

do 2.800 eur

4.

27-29

od 1.1.1991 do 31.12.1994

nad 12.300 eur

5.

24-26

od 1.1.1995 do 31.12.1997

nad 7.400 eur

6.

18-23

od 1.1.1998 do 31.12.2003

nad 2.800 eur

*Navedene letnice v zgornji tabeli se spremenijo s pričetkom novega koledarskega leta za leto naprej.

  1. Ostale mlade osebe - mladostniki in mlade odrasle osebe, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta starosti.

Datum oddaje ne šteje kot prednost.

Ogledi bivalnih enot niso predvideni. Vsi tipi bivalnih enot so predstavljeni na spletni strani Sklada s slikovnim gradivom.

V primeru, da boste izbrani za katerokoli bivalno enoto lahko podate pisno prošnjo na ssrsinfo@ssrs.si za ogled bivalne enote v kateri boste bivali.

Vse bivalne enote so s strani lastnika funkcionalno opremljene z minimalno kuhinjo, osnovnimi omarami, mizami, stoli, posteljami glede na število oseb, za kolikor je bivalna enota primerna in priključkom za internet. Najemnik se bo lahko vselil po podpisu najemne pogodbe in plačilu varščine. Najemnik sam zagotovi vzmetnico.

Pred objektom je najemnikom na voljo 25 parkirnih mest, ki so v okviru razpisa, razen enega, namenjenega gibalno ovirani osebi, že oddana. Najemniki imajo na voljo tudi 5 parkirnih mest namenjenih car-sharingu, 2 parkirni mesti za motorna vozila ter 78 parkirnih mest za kolesa.

 Najemniki lahko s pridom izkoriščajo tudi prednost dobre lokacije – bližino centra mesta, do kamor je dobrih 20 minut hoje, v neposredni bližini pa je tudi možnost uporabe javnega prometa, izposoje koles in parkiranja na način »parkiraj in se pelji«.

Lokacija stalnega bivališča prosilca po tem razpisu ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije.

Do najema postelje v bivalni enoti so upravičeni mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic Evropske unije z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta (ki se izteče zadnji dan pred dopolnjenim 30. letom starosti) in so popolno poslovno sposobne fizične osebe.

Prosilci, ki želijo najeti posteljo po pogojih tega razpisa, lahko oddajo prijavo le preko posebnega elektronskega sistema na spletni strani Sklada. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane. Sklad omogoča samo elektronsko oddajo prijav. Navodila za izpolnjevanje ter oddajo in obrazec prijave so na voljo na spletni strani Sklada. 

Vsak prosilec lahko odda samo eno prijavo, s katero izrazi interes za najem postelje v bivalni enoti po tem razpisu.  

Prosilci bodo obveščeni o vodenju prijave in pozvani k pregledu podatkov iz prijave ter morebitni dopolnitvi prijave. Po datumu za pregled podatkov, določenem v obvestilu prijavitelju, poprava morebitnih pomot v prijavi ne bo mogoča ne glede na razloge za pomoto in ne glede na posledice, ki nastanejo za prijavitelja zaradi predmetne pomote. V kolikor bo ugotovljena kršitev določil bodo vse na zgoraj naveden način podane prijave izločene.

V primeru, da bo prosilcev za tip bivalne enote iz vaše glavne želje preveč, vam bomo lahko dodelili posteljo v ostalih tipih bivalnih enot, ki ste jih navedli. Na izboru bodo upoštevane le želje prosilcev iz prijav. Sklad vam tako ne bo dodelil postelje v tipu bivalne enote, ki ga v svoji prijavi niste navedli. Menjave tipa bivalnih enot po izboru niso možne.

Najkrajša doba najema je 1 leto z možnostjo avtomatičnega podaljšanja do največ treh let (brez ponovne preveritve dohodka v primeru uveljavljanja te prednosti). Doba posameznega najemnega razmerja se lahko s strani Sklada skrajša v primeru kršitev obveznosti, ki jih v najemni pogodbi določi najemniku Sklad, izvajanja kaznivih dejanj in aktivnosti ter drugih primerih, določenih z veljavno zakonodajo. Vsak posameznik je lahko samo enkrat najemnik postelje v Skupnosti za mlade Gerbičeva ne glede na dobo najema.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine vezane na posameznika in stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi, katere osnutek je na voljo na spletni strani Sklada.

Najemnik je dolžan za najem postelje v bivalni enoti plačati najemnino kot je določena z razpisom .

V znesku najemnine najemnik plačuje tudi uporabnino za opremo glede na opremljenost posameznega stanovanja ter v deležu tudi vse ostale stroške, ki se nanašajo na uporabo bivalne enote (individualni in skupni obratovalni stroški) in so natančneje opredeljeni v Splošnih pogojih za oddajo postelj v bivalnih enotah.

Mesečna najemnina za bivalno enoto za 1 osebo znaša 250 EUR, stroški pa so 70 EUR. Mesečna najemnina za bivalno enoto za 2 osebi znaša po osebi 160 EUR in stroški 50 EUR, mesečna najemnina za bivalno enoto za 3 osebe pa znaša po osebi 150 EUR in stroški 50 EUR. Z najemom bivalne enote oziroma postelje je najemnikom na voljo tudi souporaba skupnih prostorov skupnosti: skupne kuhinje in jedilnice, co-working prostora, sejne sobe in pralnice.

Strošek overitve podpisov ob sklenitvi najemne pogodbe krije Sklad, overitev podpisov na morebitnih dodatkih krije najemnik, razen v primeru dodatkov, ki izhajajo iz spremenjenega načina poslovanja najemodajalca ali spremenjenih pogojev izvedbe javnega razpisa. V primeru, da sta pogodba ali dodatek  sklenjena v digitalni obliki ni stroškov overjanja pogodbe.

Prosilci morajo ob prijavi oziroma najkasneje zadnji dan za oddajo prijave kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 100 EUR na osebo na transakcijski račun Sklada in z natančno razvidnim vpisom namena plačila, iz katerega sta razvidna ime in priimek prosilca. Prijave prosilcev, ki v navedenem roku ne bodo vplačali zneska v navedeni višini, ne bodo upoštevane. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem pa se vplačani znesek neobrestovan vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru.

Najem po tem razpisu je omejen na posteljo v bivalni enoti na enega prosilca – fizično osebo. Tako lahko vsak prosilec odda samo eno prijavo, s katero pa lahko izrazi interes za posteljo v enoposteljni, dvoposteljni ali troposteljni bivalni enoti, pri čemer je ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne. V kolikor bo ugotovljena kršitev določil tega odstavka, bodo vse na zgoraj naveden način podane prijave izločene.

Termini izborov in aktualni seznam prostih postelj za najem bodo sprotno objavljeni na spletni strani razpisovalca. Po vsakokratnem opravljenem izboru bo seznam prostih bivalnih enot oziroma postelj v njih osvežen na spletni strani Sklada naslednji delovni dan do 12. ure. Prosilci, ki bodo prijavo oddali v naslednjih terminih, lahko na prijavo vpišejo izključno bivalno enoto oziroma postelje v njih, ki so kot proste objavljene na spletni strani Sklada. Navedbe bivalnih enot in postelj, ki jih ni na tem seznamu, ne bodo upoštevane.

Na podlagi izraženega interesa za posteljo v enoposteljni, dvoposteljni ali troposteljni bivalni enoti bo Sklad pripravil seznam razporeditve po bivalnih enotah. V primeru, da gre za znance oz. prijatelje, ki so oddali svojo vlogo, lahko le-ti po prejemu elektronskega obvestila o izboru (seznam bo označen samo s šiframi – vsak prosilec bo imel svojo šifro) in pred sklepanjem najemne pogodbe, podajo pisno prošnjo preko elektronske pošte na Sklad, da želijo bivati skupaj v posamezni bivalni enoti. Sklad bo odločal o prošnjah na podlagi razpoložljivosti postelj v bivalnih enotah. V bivalnih enotah za več posameznikov so lahko le posamezniki istega spola. Pri gibalno oviranih osebah se prošnje proučujejo glede na okoliščine konkretnega primera.

Vsakokraten izbor bo vodila komisija, ki je imenovana v okviru tega razpisa in jo sestavljajo člani izmed zaposlenih na Skladu. O izboru se vodi zapisnik.

V primeru večjega števila prijavljenih iz iste prednostne kategorije za posamezno stanovanje bo izbor med njimi opravila komisija.

Neizbrani prosilci bodo uvrščeni na čakalno listo.

Sklad bo vsem prijavljenim prosilcem v roku 7 dni po izboru poslal obvestila o izboru. Obvestilo o izboru ne šteje za sklenjeno predpogodbo o najemu. V primeru, da najemnik po izboru ter pred sklenitvijo najemne pogodbe pisno s priporočeno pošiljko sporoči Skladu, da od najema odstopa iz razlogov na njegovi strani, je Sklad upravičen zadržati del zneska, vplačanega ob prijavi ter morebitne nastale stroške.

Izbrani najemniki bodo po elektronski pošti prejeli v podpis najemno pogodbo. Izbrani najemnik bo moral ob podpisu najemne pogodbe plačati varščino v višini treh mesečnih obrokov (skupaj s stroški), pri čemer se vplačani znesek ob prijavi všteje v omenjeno varščino. Če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v roku, ki ga določi Sklad, se šteje, da je nepreklicno izjavil, da od sklenitve pogodbe odstopa. V navedenem primeru Sklad od zneska 100 eurov vplačanega za resnost ponudbe zadrži 50 eurov, 50 eurov pa vrne posameznemu prosilcu.

Če bo interes večji od prostih kapacitet, bo Sklad vodil čakalno listo, ki bo upoštevana pri zapolnitvi prostih kapacitet po sistemu navedenih prednostnih kategorij v razpisu.

V primeru, da ne boste izbrani za najemnika postelje v prvem izboru, vam bomo vrnili vplačani znesek ter vas uvrstili na čakalno listo. Ko se bo izpraznila postelja, za katero ste oddali prijavo, vas bomo o tem obvestili in boste v primeru interesa po prosti postelji ponovno vplačali navedeni znesek.

Da. Prijava stalnega bivališča je mogoča na podlagi podpisane najemne pogodbe.

Subvencijo za najem bivalne enote je možno pridobiti v kolikor so izpolnjeni pogoji, ki jih določa 28. člen  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO). Na CSD kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče odda, potem ko ima že plačano prvo najemnino, »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« in zahtevane priloge. O vrsti potrebnih prilog in pozitivni razrešitvi vsakokratne vloge ter višini subvencije odloča pristojni CSD glede na ugotovljeno pravno in dejansko stanje primera.

Kot dokazilo o ranljivosti je potrebno priložiti ustrezno listino (npr. zdravniško potrdilo, mnenje CSD - potrdilo o razvezi staršev, odločbo o denarni pomoči, potrdilo o nasilju v družini, dogovor o reševanju socialne problematike), ki izkazuje, da je prosilec izpostavljen določenim tveganjem (npr. zdravstvene težave, pomanjkanje, izkoriščanje, zloraba, zanemarjanje, nasilje v družini, prostorska stiska….). Brez ustrezne listine prosilec ne more uveljavljati prednostne kategorije »ranljive osebe«.

Skupnost za mlade Gerbičeva je pilotni projekt za prehod mladih oseb v samostojnost, zato bivanje parov v bivalnih enotah ni predvideno.

Zamenjave postelj oziroma bivalnih enot po sklenitvi najemne pogodbe in prevzemu postelje za katero je bila sklenjena najemna pogodbe, razen v kolikor je najemnik do zamenjave upravičen na podlagi 2. alineje 2. člena Splošnih pogojev za oddajo postelj v bivalnih enotah, saj mora Sklad nuditi najemniku ves čas normalno rabo bivalne enote ter v primeru če to ni mogoče postopati skladno z 2., 3. in 4. odstavkom 6. člena Splošnih pogojev za oddajo postelj v bivalnih enotah,  žal niso možne. Ker gre za bivanje v skupnosti, je med drugim potrebna tudi pripravljenost prilagajanja življenju v taki skupnosti, saj v tovrstne skupnosti prihajajo mladostniki z že priučenimi življenjskimi in učnimi navadami.

Najkrajša doba najema je 1 leto, ki se bo avtomatično podaljševala, vendar ne več kot 3 leta. Oblika bivanja ni namenjena dolgoročni stanovanjski oskrbi, temveč kot prva pomoč pri zagotavljanju bivalne osamosvojitve mladih.

Svetujemo vam, da si podrobno ogledate celotno razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na  www.ssrs.si. V primeru morebitnih dodatnih informacij smo vam v času uradnih ur (pon. in sre. od 9.00 do 15.00 in pet. od 9.00 do 12.00) na voljo na št. 01/47 10 500 ali pa nam pišete na e-naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Ne. Gibalno ovirana oseba se lahko prijavi le na bivalne enote, ki so primerne za bivanje gibalno oviranih oseb.

Pogoj za najem postelje v bivalnih enotah namenjenih in prilagojenih gibalno oviranim je gibalna oviranost osebe, ki predloži zahtevano dokazilo ob prijavi (npr. potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe (izvid zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja…..).

Trenutno so te enote namenjene le gibalno oviranim osebam, ki to dokažejo z ustrezno prilogo ob prijavi. V kolikor interesa s strani gibalno oviranih oseb, po nekaj ponovljenih terminih izbiranja najemnikov ne bo izraženega interesa za najem, bomo ukrepali kot je navedeno v razpisu.

Dvigalo je vgrajeno le v delu, kjer so predvidene tudi bivalne enote prilagojene gibalno oviranim osebam.